Pranešėjų apsauga

Su viešąja įstaiga Senjorų specialiaisiais socialinės globos namais (toliau – globos namai) buvote arba esate susijęs darbo arba sutartiniais santykiais ir pastebėjote globos namuose pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius? Praneškite! 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr) įtvirtina pažeidimo sąvoką ir pranešimų nagrinėjimo gaires, asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos. skatinimo ir pagalbos jiems mechanizmą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa/asr) yra patvirtinti: 

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie globos namuose galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato globos namų direktoriaus 2023-04-28 įsakymas Nr. V-42. 

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais: 

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui (patarėjai teisiniais klausimais Alesiai Rynkevič);
  2. elektroninio pašto adresu pranesk@ssgn.lt;
  3. tiesiogiai prokuratūrai;
  4. viešai.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant Vyriausybės patvirtintos formos pranešimą apie pažeidimą. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, įstatymo nustatyta tvarka bus užtikrintas konfidencialumas. 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

keyboard_arrow_up

Versija neįgaliesiems